User Tools

Site Tools


wiki:centos_linux_7:jenkins_installeren

Jenkins installeren

Voeg eerst de Jenkins repository toe:

wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins-ci.org/redhat/jenkins.repo
rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

Installeer nu Jenkins:

yum install jenkins

Om de service van buitenaf bereikbaar te maken moet de poort worden toegevoegd aan de firewall:

firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
wiki/centos_linux_7/jenkins_installeren.txt · Last modified: 2015/10/03 16:43 by jboelen